Avís legal

Condicions d'ús

La pàgina web www.brunorabal.cat és titularitat de Construcciones Bruno Rabal, SL , amb domini social a Badalona, Plaça del Xarol, Nau 30 B - Pol. Ind. Les Guixeres i amb CIF B63573687.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Construcciones Bruno Rabal, SL o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a Construcciones Bruno Rabal, SL.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Construcciones Bruno Rabal, SL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Construcciones Bruno Rabal, SL.

Construcciones Bruno Rabal, SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Política de privacitat

Emmagatzematge de dades

Construcciones Bruno Rabal, SL els informa que, acomplint l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que Construcciones Bruno Rabal, SL accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de Construcciones Bruno Rabal, SL seran recollides en un fitxer del qual és responsable Construcciones Bruno Rabal, SL.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Construcciones Bruno Rabal, SL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Construcciones Bruno Rabal, SL resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant l'enviament d'un email a brunorabal(ELIMINAR)@brunorabal.cat

Cessió de dades

Construcciones Bruno Rabal, SL no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

Construcciones Bruno Rabal, SL garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a Construcciones Bruno Rabal, SL i que aquestes només seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi en la Política de privacitat li serà comunicat a través d’aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa.

Construcciones Bruno Rabal, SL es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privacitat a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.